Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: wzór formularza PIT 36
Wiadomość
  I jak wam idzie zbieranie 1% ?
I jeszcze w temacie poruszonym przez renatę:

Gazeta Wyborcza z dnia 2004-12-27 strona 20
Piotr Skwirowski

Zgodnie z ustawą o PIT prawo do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mają ci podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych tzn. według skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. (w 2005 roku dodatkowo 50-proc.). W zeznaniach podatkowych PIT-36 lub PIT-37 jest rubryka przeznaczona na wyliczenie kwoty odpowiadającej 1 proc. ich rocznego podatku, którą mogą przekazać organizacji pożytku publicznego.

Na podstawie tych przepisów można wnioskować, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. stawką liniową nie będą mogli przekazać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Wynika to z faktu, że ulga dotyczy tylko podatku wynikającego z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Unormowanie to nie dotyczy zeznań podatników, którzy wybrali liniową stawkę opodatkowania, gdyż ci podatnicy składają odrębne zeznania na podstawie art. 45 ust. 1a. Część doradców podatkowych podejrzewa, że ta sytuacja może być skutkiem błędu polegającego na złym odesłaniu jednych przepisów do innych. Ale wiceminister finansów Jarosław Neneman zaprzecza temu: "- Nie ma żadnego błędu, ani w formularzu, ani w ustawie. Taka była nasza intencja i tak to zostało zapisane w ustawie."
 
  zamiast Fiskusowi daj Harcerzowi!!!! - spamik
Zwracam sie do Państwa o przeznaczenie 1% kwoty podatku, jaki zostaje w
fiskusie za 2003 rok na Związek Harcerstwa Polskiego.

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniając zeznanie
podatkowe za 2003 rok i lata kolejne na formularzach PIT-36 i PIT-37, może
przekazać 1 % należnego fiskusowi podatku na organizację pożytku
publicznego.
Związek Harcerstwa Polskiego dnia 16 lutego 2004r. został wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Oznacza
to, że każdy może skorzystać z możliwości wpłaty na rzecz ZHP kwoty będącej
1% podatku od osób fizycznych już w tym roku!!!
W celu przekazania ZHP 1% podatku dochodowego należy w zeznaniu rocznym od
kwoty należnego podatku odjąć 1 % [pozycja 192 w PIT-36 lub pozycja 123 w
PIT37] i o jej wysokość pomniejszyć należny podatek fiskusowi.

 Kwota zostanie zwrócona wraz z innymi odliczeniami przez Urząd Skarbowy
(lub pomniejszona będzie dopłata).
Kwotę 1 % można wpłacić na konto wg wzoru
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sosnowiec 3 SDW
Nr konta: 95102010970000720200858670
Z dopiskiem ZHP - 1% Podatku zgodnie z art. 27d

wszystkich informacji można się dowiedzieć na:
www.wataha.republika.pl/zamiast.htm
i ogólnych na
www.1procent.pl

Kieruje prośbę do was dlatego, że Pąństwo nie tracicie nic, a kosztuje to
tylko
troszkę czasu. Po co te drobne sumy mają ginąć w budżecie, skoro
mogą się znacznie przydać w drużynach, na wyposażenie w sprzęty turystyczne
itp.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
phm. Andrzej Zawalski
3 Sosnowiecka Drużyna Wielopoziomowa
ZHP

  Już niedługo PIT-a wyślesz e-mailem


Zmiany w e-deklaracjach od 2009 roku

Podatnicy będą mogli przesyłać kolejne 22 rodzaje deklaracji: PIT, CIT i VAT drogą elektroniczną. Zostaną zmienione także struktury logiczne zeznań PIT-36 i PIT-37.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekty rozporządzeń, które zmieniają dotychczas obowiązujące rozporządzenia w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań oraz w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane drogą elektroniczną.

Oba projekty mają na celu uproszczenie składania e-deklalaracji oraz dostosowanie formularzy do nowych wymogów ustawowych. Stanowią także wykonanie wcześniejszych zobowiązań ministra finansów do wydania rozporządzeń.

Nie jest bowiem nowością fakt wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. nowych rodzajów e-deklaracji. Jednak aby podatnicy mogli przesyłać nowe formularze drogą elektroniczną, konieczne było określenie w projekcie przez ministra finansów struktury logicznej. Co więcej, w przypadku niektórych formularzy konieczne było ich dostosowanie (a zatem również zmiana struktury logicznej) do zmian, które są wprowadzane w ustawach podatkowych.

Chodzi o nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT (VAT-R) wraz z informacją VAT-R/UE oraz dostosowanie do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych formularzy PIT-36 i PIT-37. Mimo że sam wzór tych zeznań rocznych się nie zmienia, to ze względu na reguły kontroli konieczne było określenie nowych struktur logicznych.

W przypadku struktury logicznej zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 zmienia się również podstawa prawna. Dotychczas struktura ta była określona w rozporządzeniu w sprawie struktury logicznej, a zostanie określona w nowym rozporządzeniu na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Jedyną nową e-deklaracją, którą wprowadzają rozporządzenia, jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39). Warto zwrócić uwagę, że poszczególne formularze mają zastosowanie do różnych okresów rozliczeniowych, w tym także do okresów wcześniejszych niż 1 stycznia 2009 r.
  Informacje nt. 1 % podatku
Przyznam, że uznaniowość prawa w temacie 1 proc. "działa mi nieco na nerwy".

Ewa

--------------------------------------------------------------------------------

Czy można wskazać szczegółowy cel

W rozliczeniu rocznym za 2008 rok można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty zadeklarowanej na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Syn podatniczki jest podopiecznym jednej z fundacji mającej status organizacji pożytku publicznego.

- Czy w rozliczeniu za 2008 rok istnieje możliwość wskazania konkretnej osoby, na rzecz której mają być przekazane środki z odpisu 1 proc. od podatku - pyta pani Anna z Krakowa.

Tak. W drukach zeznań podatkowych jest miejsce, gdzie można wskazać szczegółowy cel wydatkowania 1 proc.

Takie wskazanie nie jest jednak wiążące dla organizacji pożytku publicznego. W formularzach zeznań podatkowych dotyczących rozliczenia za 2008 rok po części stanowiącej wniosek o przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego dodana została nowa część: Informacje uzupełniające. Podatnicy mogą w tym miejscu podać informacje, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na wydatkowanie środków zgromadzonych przez organizację pożytku publicznego w ramach 1 proc., np. wskazanie, że wpłata ma nastąpić na rzecz konkretnej osoby. Na przykład w PIT-37 informację taką wpisuje się w poz. 128 (w części I) natomiast w PIT-36 w poz. 309 (część P).

Trzeba jednak pamiętać, że możliwość wskazania w zeznaniu podatkowym szczegółowego celu wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, nie oznacza, że organizacja ta ma obowiązek dystrybucji środków zgodnie z wolą podatnika. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie danej organizacji oraz przepisami prawa. Warto wskazać, że podatnik w części zeznania przeznaczonej na informacje dodatkowe może również wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego jego danych osobowych, adresowych oraz wysokość kwoty, jaką na jego wniosek urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego.

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1335).

G.P.17.02.2009r
 
  Problem z Zusem..dlaczego?
Ano dlatego:

FORMULARZE PODATKOWE

http://www.tf.pl/view.php?lnk=122

Uwaga! W serwisie znajdują się wzory formularzy, które można otworzyć i wydrukować bezpłatnym programem Acrobat Reader (można go pobrać TUTAJ).
Formularze nie pozwalają na ich elektroniczne wypełnienie. Źródło formularzy: Ministerstwo Finansów.

PODSTAWOWE FORMULARZE DO ROZLICZEŃ ROCZNYCH PIT (za 2003 r.)
Formularz PIT-36
Formularz PIT-37
Formularz PIT-D
Formularz PIT-M
Formularz PIT-O
Formularz PIT-B

POZOSTAŁE FORMULARZE ROZLICZEŃ ROCZNYCH (za 2003 r.)
Formularz PIT-40
Formularz PIT-40A/11A
Formularz PIT-28
Formularz PIT-28A
Formularz PIT-28B
Formularz PIT-16A
Formularz PIT-19A
Formularz PIT-8C
Formularz PIT-8S

NIP FORMULARZE REJESTRACYJNE
Formularz NIP-1
Formularz NIP-1A
Formularz NIP-2
Formularz NIP-2A
Formularz NIP-3
Formularz NIP-5
Formularz NIP-B
Formularz NIP-C
Formularz NIP-D
Formularz NIP-Z

PIT PODATEK DOCHODOWY - FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Formularz PIT 2
Formularz PIT 2A
Formularz PIT 2B
Formularz PIT 2C
Formularz PIT 2K
Formularz PIT 3
Formularz PIT 4
Formularz PIT 5
Formularz PIT 5A
Formularz PIT 5X
Formularz PIT 6
Formularz PIT 8A
Formularz PIT 8B
Formularz PIT 9
Formularz PIT 11
Formularz PIT 13
Formularz PIT 16
Formularz PIT 18
Formularz PIT 23
Formularz PIT 51
Formularz PIT 52
Formularz PIT R

CIT PODATEK DOCHODOWY - FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH
Formularz CIT-2
Formularz CIT-2A
Formularz CIT-2B
Formularz CIT-2/O
Formularz CIT-5
Formularz CIT-6
Formularz CIT-6A
Formularz CIT-7
Formularz CIT-8
Formularz CIT-8A
Formularz CIT-8B
Formularz CIT-8/O
Formularz CIT-9
Formularz CIT-10
Formularz CIT-11
Formularz CIT-S

AKC FORMULARZE DO ROZLICZEŃ PODATKU AKCYZOWEGO
Formularz AKC 2
Formularz AKC 2a
Formularz AKC 2b
Formularz AKC 2c
Formularz AKC 2d
Formularz AKC 2e
Formularz AKC 2f
Formularz AKC 2g
Formularz AKC 2h

FORMULARZE DO ROZLICZEŃ PODATKU VAT
Formularz VAT 7
Formularz VAT 7K
Formularz VAT 7R
Formularz VAT R
Formularz VAT Z

PCC FORMULARZE DO ROZLICZEŃ PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Formularz PCC 1 (wzór deklaracji obowiązujący do 30.06.2003 r.)
Formularz PCC 1a (wzór deklaracji obowiązujący do 30.06.2003 r.)
Formularz PCC 1 (wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2003 r.)
Formularz PCC 1a (wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2003 r.)
Formularz 2(A4)
Formularz 2(A5)
  Rozliczenie roczne
W US Rybniku do dziś jeszcze nie ma formularzy pit 36 38 pouczono mnie, że mam szukać ich w internecie a zależy mi na szybkim rozliczeniu się z fiskusem prosze o podpowiedz gdzie mam szukać aktualnych wzorów gdyż w US nie uzyskałam odpowiedzi na to pytanie
  Manifest Palikota
Państwo wypuści obligacje i sprawa się "wyrówna". Zauważ że w przypadku kredytów także masz nadpodaż pieniądza - z biegiem czasu kredyty się spłacają. Aktualnie właściwie brak pieniądza na rynku. I nie nas wyłożyło ale amerykanów. Nas wykłada zmniejszający się eksport, kilku kretynów pchających się w instrumenty których nie znali i wycofywanie kasy przez banki zagraniczne.

Być może trochę źle to ująłem, albo Ty źle zrozumiałeś. Kwota 8 miliardów to nie jest kwota, która może spowodowac druzgocącą nadpodaż w stosunku państwo- obywatel. Boję się tylko o nadpodaż w stosunku bank - klient. Bank, który ma za dużo pieniędzy "w sejfie" musi je zainwestować. Gdy ma do pozbycia się zbyt dużo środków musi walczyć o klienta niskim oprocentowaniem, albo - co może mieć gorsze konsekwencje - udzielać kredyty byle komu i powrócić do udzielania kredytów bez zaświadczeń o zarobkach itp. To z kolei może spowodować kolejną falę kryzysu. Wyjściem moim zdaniem byłoby różnicowanie rezerw na kredyty bezpieczne i mniej bezpieczne (obecnie kredyt jest uznawany za zagrożony dopiero przy braku regularnych spłat). Te kredyty, które są solidnie zabezpieczone możnaby obłożyć mniejszymi wpłatami do BFG, a kredyty "na dowód" powinny generować rezerwy w BFG nawet w wysokości 50% takiego kredytu.
Bez przesady, państwo zabiega o sprzedaż obligacji za granicę, aby pozyskać walut - kiedy jest popyt na papiery, polska waluta jest więcej warta więc import zaczyna się opłacać. A my mało produkujemy z naszych surowców, głównie przetwarzamy.

Czyli mówiąc prościej zaciągniemy dług na zachodzie za pomocą obligacji, następnie pieniądze z tego kredytu wydamy na import surowców z zachodu. No świetny pomysł, tylko za co potem te obligacje wykupimy?
IMO nie odrzucałbym go, zobacz że teraz w zamian banki walczą o lokaty kosztem klientów ROR. Zwiększają koszty prowadzenia rachunków i opłaty by mieć na wypłatę obiecanych procentów z lokat. Zwykli klienci są poszkodowani.

Nie zauważyłem tego szczerze mówiąc. Ja nie płacę za prowadzenie rachunku nic. Jedyne koszty, które ponoszę to 2 złote miesięcznie za kartę i 50 groszy za przelew. Raczej milionów na mnie nie zbiją.


Dzisiejsze pokolenie emerytów wiele spraw woli załatwiać elektronicznie. Nie przespało ostatnich 10 lat. A zaraz pojawi się nowe to już obeznane z komputerami. W wielu miastach sprawy urzędowe już załatwiasz elektronicznie, a możesz stać w okienku. Te ułatwienia są pod kątem ludzi, którzy nie chcą marnować czasu na stanie w okienkach. A formularzy elektronicznych nie trzeba przepisywać do systemu - sprawa załatwienia jest krótsza etc ... NIe widziałeś że w tym roku ci co składają pita 36/37 elektronicznie (raczej 36 no do 37 i tak trzeba się poturlać do urzędu złożyć papier z pełnomocnictwem) w pierwszej kolejności otrzymają zwrot z podatku?

Prawie w 100% się zgadzam. Chodzi tylko o to, że koszty wprowadzenie e-administracji są wysokie, a nie prowadzą one do zamknięcia okienek, bo te wciąż mimo wszystko muszą być, jako że spora część emerytów nie potrafi korzystać z komputera, Internetu itp. Obawiam się nawet o pokolenie współczesnych 40- latków, bo większość potrafi, ale jednak sporo osób nigdy nie miało do czynienia. Pomyśl, jakim łatwym łupem będzie emeryt próbujący załatwić urzędowe sprawy, a niezaznajomiony z komputerem i Internetem dla hakerów.
Przecież napisał ruder a nie zabytków. To także powinno być od 20 lat.

Mam specyficzne podejście do tego tematu, bo właśnie te rudery uważam za najważniejsze zabytki. Ciągnie mnie do eksploracji właśnie takich miejsc i uważam, że to w nich czuć historię, a nie w czymś, co jest praktycznie nowowybudowane i tylko oparte na wzorze zabytku. Przykłady już podałem. Tynkowanie sukiennic, czy oświetlanie Wawelu uważam za zabósjstwo zabytku, a stary szpital, zamknięty od ponad 100 lat uważam za zabytek z niemal namacalną historią w środku.
OLPC znasz? No to już kilka szkół w Polsce kupiła netbooki z projektu OLPC dla uczniów. Są bardzo tanie. Własnie netbooki są efektem pracy nad OLPC. Dzieciaki w Indiach i w Portugalii takie dostają od państwa jako wyprawka szkolna. IMO świetny pomysł ale to uderzy w wydawców książek, autorów - a nierzadko są to wartościowe edukacyjnie podręczniki. Ale uważam część dałoby się subsydiować. Za to zwróć uwagę jak po macoszemu traktuje się osoby niepełnosprawne. Tam dopiero jest drenaż kieszeni!

Jeżeli tak, to w całej rozciągłości popieram ten projekt. Wydawcy książek będą musieli się zająć czymś innym i bardzo dobrze. Zostaną najlepsi, którzy dostaną kontrakty na pisanie podręcznikow, a reszta będzie musiała się przekwalifikować. Spodziewam się mnóstwa CV na moim biurku Obawiam się w takim razie tylko tego, że w przypadku np. historii najlepszym, który zostanie zakontraktowany będzie ten autor podręczników, którzy przekaże szczególnie najnowszą historię Polski w sposób sprzyjający aktualnie pozostającej przy władzy sile politycznej.
  Serwis Podatkowy 07/07
Jak zwykle, wraz z początkiem roku coraz częściej sięgamy myślami do czekającego nas rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też racji przypominamy, w bardzo skondensowanej formie, główne zagadnienia związane ze składaniem zeznań rocznych.

1. Zeznania składamy tylko na drukach wg urzędowego wzoru. Nie muszą to być druki oryginalne, mogą być ich kserokopie, jak również dopuszcza się składanie zeznań w formie wydruków komputerowych, których układ musi być jednak zgodny z urzędowym wzorem zeznań rocznych.
2. Należy pamiętać o kompletności danych, a szczególnie o:

. wpisaniu numeru NIP - bez takiego numeru zeznania nie będą przyjmowane. Ponadto brak tego numeru spowoduje znaczne opóźnienie w ewentualnym zwrocie podatku,
. aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym. Aktualizacji dokonujemy na druku NIP-3 (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) najpóźniej łącznie ze złożeniem zeznania rocznego. Brak aktualizacji może spowodować, że zwrot nadpłaty dokonany zostanie z opóźnieniem lub nie będzie możliwy,
. umieszczeniu wszystkich danych personalnych (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
. podpisaniu zeznania,
. w przypadku zeznań wspólnych małżonków należy pamiętać o zakreśleniu kwadratu nr 2 w polu 6 zeznania - na stronie 1,
. wypełnieniu rubryk wskazujących: wysokość osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, przysługujących ulg i odliczeń oraz kwoty należnego podatku, a także wielkość do wpłaty lub do zwrotu,
. w polu 207 (PIT-36) lub w polu 123 (PIT-37) można wpisać np. numer telefonu, faksu czy adres poczty elektronicznej - informacje te pozwolą nam szybciej nawiązać kontakt z podatnikiem w przypadku dokonania korekt lub stwierdzenia błędów w zeznaniu.

3. Zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38 za rok 2006 nie różnią się w zasadniczy sposób od zeznań składanych w roku poprzednim. Została zachowana taka sama kolorystyka i symbolika druków zeznań.
4. Rozliczając rok ubiegły oprócz podstawowego druku zeznania rocznego spotkamy się
z szeregiem załączników. Nowością jest załącznik PIT/ZG. Krótka charakterystyka załączników przedstawia się następująco:
a.. PIT/B - załącznik dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
b.. załącznik PIT/D - przeznaczony jest dla osób korzystających z odliczenia wydatków mieszkaniowych realizowanych na starych zasadach (budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem, nie wykorzystane odliczenia od dochodu z lat poprzednich), jak i wydatków ponoszonych w 1997 r. oraz latach następnych, odliczanych o podatku, a nie od podstawy opodatkowania,
c.. załącznik PIT/M - o dochodach małoletnich dzieci,
d.. załącznik PIT/O - stosują go podatnicy korzystający z odliczeń, z wyjątkiem odliczeń mieszkaniowych, dokonywanych od dochodu - sekcja B formularza (m.in. odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne), jak również korzystający z odliczeń od podatku - sekcja C druku; natomiast sekcji D należy wskazać dane organizacji, na rzecz których dokonano darowizn,
e.. PIT/X - formularz ten stanowi informację o zryczałtowanym podatku dochodowym, który nie został pobrany przez płatnika, jest to załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38,
f.. PIT/Z - załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L, dotyczy informacji o wysokości dochodu z działalności gospodarczej osób korzystających z tzw. "kredytu podatkowego",
g.. PIT/ZG - załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i o podatku tam zapłaconym. W przypadku uzyskania dochodu w kilku krajach należy złożyć osobne załączniki dla każdego kraju.
5. Wypełnianie zeznania warto rozpocząć od zapoznania się z układem, treścią druku oraz z objaśnieniami do danego zeznania. Następnie wypełniamy załączniki - jeśli takowe składamy - a w dalszej kolejności przechodzimy do druku podstawowego.
6. Osoby, które uzyskały dochody z pracy za granicą dokonują rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36.
7. Zeznania roczne można składać osobiście w siedzibie właściwego urzędu skarbowego. W przypadku składania zeznań za 2006 r. właściwym jest urząd skarbowy, na którego terenie działania zamieszkiwaliśmy w dniu 31 grudnia 2006 r.
8. W celu ewentualnego uniknięcia oczekiwania w kolejce warto jest skorzystać z usług poczty i przesłać zeznanie na adres urzędu skarbowego. Można też skorzystać ze skrzynki ustawionej w holu urzędu i wrzucić do niej zeznanie bez oczekiwania w kolejce.
9. Zeznanie za 2006 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 r. W przypadku przesłania zeznania pocztą o terminowości jego złożenia decyduje data stempla pocztowego znajdującego się na kopercie.
10. Najbardziej korzystną i zalecaną formą zwrotu (szczególnie ze względu na szybkość, taniość i bezpieczeństwo) jest przelew na konto bankowe. Ta forma zwrotu możliwa jest pod warunkiem, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (druk NIP-3) podaliśmy numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym posiadamy konto.

Ewentualny zwrot nadpłaty w formie przekazu pocztowego - tylko w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej - spowoduje obciążenie podatnika (pomniejszenie kwoty nadpłaty) kosztami opłat pocztowych.
11. Im wcześniej złożymy zeznania roczne, tym wcześniej dokonany zostanie zwrot nadpłaty. Na pisemne życzenie podatnika nadpłata może zostać zarachowana na poczet bieżących lub przyszłych podatków realizowanych przez urząd skarbowy.
12. Jeśli na skutek wypełnienia i złożenia zeznania rocznego podatnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty podatku, to wpłata ta winna być zrealizowana nie później niż 30 kwietnia 2007 r. Wcześniejsze złożenie zeznania rocznego nie powoduje konieczności wcześniejszej wpłaty podatku dochodowego.

Władysław Sikora
 wzór adresu angielskiego listu
Wzór dokumentu Kwestionariusz osobowy
Wzór dowodu wpłaty ZUS
wzór druku Lista płac
Wzór druku wpłaty gotówkowej
wzór dyplomu ukończenia szkolenia
wzór eleganckiego wiązania krawata
Wzór ewidencji sprzedaży VAT
wzór faktury VAT marża
wzór faktury VAT MP
wzór faktury wewnętrznej WNT
wzór karty ewidencji pojazdów
wzór karty gwarancyjnej komputer
wzór kupna sprzedaży samochodu
wzór kupna-sprzedaży współwłaściciel
  • gry on line ubieranie
  • maskowanie zeszB3ego paznokcia
  • wytlaczanie;tworzywa
  • srut boxer
  • jak przerobic ps2 bez odkrecania