Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Wzór dokumentu Kwestionariusz osobowy
Wiadomość
  Dokumenty na egzamin
Witaj,
na stronie MI jest jasno powiedziane:
...."2. Do wniosku należy dołączyć :
- dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8
pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu
lub kopię potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do
rozporządzenia;
- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;
- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap,
- oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, o którym mowa w art. art. 5 ust. 9 ustawy.".......
I ja wysłałem tylko ksero opłaty za I etap.
Pozdrawiam
 
  Akta osobowe a dokumentacja BHP
ewania, A jakież ten IP Ci kwestionował.

§ 1. 1. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:
1) (1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) (2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
4) (3) świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.
2. (4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.
2a. (5) Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2b. (6) Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w przypadkach, o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy.
3. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
4. (7) Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia.
Dz.U. 62 poz. 286 z poź. zmianami.
Potwierdzenie tego co napisał [quote="rysbur"]Proszę zwrócić uwagę, że pytanie dotyczy dokumentów dostarczanych przez pracownika!
  Wpis do rejestru dla absolwentów studiów podyplomowych
Informacja za MI http://www.mi.gov.pl/2-48...1790675-p_1.htm
Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych równorzędnych z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) informuje się co następuje.

1. Osoba, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy na wniosek.

2. Do wniosku - należy dołączyć :
- dokument stwierdzając posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
- dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, o których mowa w art. 5 ust. 11 ustawy; tj. oryginał dyplomu, odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,

3. Wniosek i załączone dokumenty powinny wskazywać na to, że dotyczą tej samej osoby. Jeżeli część dokumentów pochodzi z okresu, w którym absolwent posiadał inne nazwisko, w załączeniu do wniosku powinien znajdować się odpis aktu potwierdzającego zmianę.

4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „świadectwa energetyczne-rejestr”

W załączniku wszystkie potrzebne wnioski również w wersji edytowalnej MS Word
  Aplikacja radcowska/konkurs - dokumenty
hej, gdzie moge znalezc kwestionariusz osobowy (wzór) i wniosek o dopuszczenie do ezgaminu, czy tez ten ostani sama musze napisac?
 
  Warunki udziału a kryteria oceny ??
Pracuję nad specyfikacj? na zamówienie kierownika projektu (osoby fizyczne, osoby prawne - ale jednosobowe stanowisko). Komisja wybrała tryb przetargu nieogranoczonego, sk?d in?d uważam (po zapoznaniu się z historycznymi postami forum) że słusznie.

Moim zdaniem też - niestety... Na marginesie - ciekawym zagadnieniem jest to, czy można zawęzić kr?g wykonawców tylko i wył?cznie do osób fizycznych nie wykonuj?cych działalno?ci gospodarczej (co często wynika z tre?ci wniosku i budżetu projektu). Wtedy człowiek zauważa, że procedury ZP s? pisane pod k?tem udziału przedsiębiorców, i przy zleceniach z 'nieprzedsiębiorcami' zupełnie nie przystaj? do sytuacji...
Zastanawiam się nad zawarciem w kryteriach oceny takich cech jak ilo?ć projektów zrealizowanych, liczba lat do?wiadczenia, ilo?ć znanychg metodyk, ilo?ć znanych specjalistycznych narzędzi informatycznych, etc. - czyli wła?ciwo?ciami wykonawcy. Czy waszym zdaniem jest to możliwe do uwzględnienia w kryteriach oceny?

W Polsce, wg PZP - nie, bo przedmiot zamówienia nie mie?ci się w wykazie usług "niepriorytetowych" z art. 5. Wg dyrektyw UE - może tak, bo tam pełne procedury obowi?zuj? przy usługach "priorytetowych", enumeratywnie wyliczonych (w tym - 'usługi konsultingowe zwi?zane z zarz?dzaniem i usługi pokrewne - nie wiem, czy omawiane zamówienie się w tym zakresie mie?ci). Natomiast usługi "niepriorytowe", gdzie stosuje się raptem 2 artykuły, maj? formułę otwart? (tzn. obejmuj? też "inne usługi" - ostatni punkt zał?cznika I B do dyrektywy 92/50/EWG i analogicznie w nowej dyrektywie 2004/18, zał?cznik II B)
Bo mam różne opinie - które twierdz?, że najlepiej będzie by kryterium było 100% cena, a wszystkie wymagania sprecyzować (odpowiednio "zaostrzyć") w warunkach udziału w postępowaniu.

Jedyne sensowne wyj?cie - moim zdaniem. Choć kwoty zapisane w budżecie i tak wszyscy znaj?, więc 'kryterium cena' staje się cokolwiek lipne... (zamawiaj?cy nie ma interesu w zbiciu ceny, bo i tak zrefunduj? mu tylko to co faktycznie wyda w projekcie...)
Czy jest to praktykowane, by w przypadku takich zamówień (umowa zlecenie z ekspertem zewnętrznym, kierownikiem projektu) jako zał?cznik dodawać obligatoryjny dla Wykonawców wzór kwestionariusza osobowego prezentuj?cego do?wiadczenie zawodowe oraz umiejętno?ci?

Nie wygl?da to na "wykaz zrealizowanych zamówień" - a taki dokument powinien "mie?cić się" w wykazie dokumentów zawartym w rozporz?dzeniu wykonawczym do ustawy.

Logika i rozs?dek podpowiadaj? - zamówienie z wolnej ręki. A prawo - nie pozwala...
  BOR
BIURO OCHRONY RZADU.

Przyjęcia do BOR są realizowane w miarę potrzeb, mają ograniczony zakres i dotyczą kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach.

BOR zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na oferty nie spełniające wymogów określonych w informatorze.
Podania o przyjęcie do służby adresowane do Szefa Biura Ochrony Rządu należy przesłać na adres
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38 w formie przesyłki pocztowej. Do podania należy dołączyć:

- CV i życiorys
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
- kserokopię książeczki wojskowej,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje, np.
osiągnięcia sportowe, znajomości języków obcych itp.
- 3 zdjęcia o wymiarach 2,5 x 3,5 cm
- skrócony odpis aktu urodzenia

Osoby wstępnie zakwalifikowane, na podstawie przesłanych dokumentów, zostaną powiadomione listownie o dalszym procesie rekrutacji.

Służba przygotowawacza

I. Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca:

- obywatelstwo polskie;

- nieposzlakowaną opinię;

- co najmniej średnie wykształcenie;

- zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej

oraz niekarna za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych i gotowa do podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

II. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem komórki kadrowej (na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi oryginały dokumentów potwierdzających dane, które zawarł w CV).

2. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kandydat otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz osobowy.

3. Skierowanie na badanie psychologiczne i na egzamin sprawności fizycznej.

4. Sprawdzanie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

5. Skierowanie do właściwej komisji lekarskiej. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w BOR orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach ustawy
o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa związanego
z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" (wzór ankiety znajduje się
w załączniku do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz. 95 z pózn. zm.) Niezadowalające wyniki testów psychologicznych, nie zaliczenie egzaminu sprawności fizycznej lub negatywne orzeczenia wynikające z punktu 5 i 6 powodują odstąpienie od dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

O zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zawiadamiany pisemnie, bez uzasadnienia.

III. Cechy preferencyjne:

1. Praktyczne umiejętności zawodowe.

2. Wyższe specjalistyczne wykształcenie.

3. Ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie.

4. Uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie, zwłaszcza:

- sportów walki, wodnych i samochodowych;

- strzelectwa.

5. Znajomość języków obcych.

6. Posiadanie prawa jazdy kategorii co najmniej C (dla przyszłych kierowców).

7. Wzrost co najmniej 175 cm.

8. Wiek do 28 lat.

Szukamy najlepszych

Poza wymienionymi wymaganiami oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności, otwartości na zmiany i zachowania neutralności politycznej.

Bezpośrednio po przyjęciu do służby funkcjonariusz kierowany jest na miesięczne przeszkolenie przygotowujące do pracy na podstawowym stanowisku. W trakcie służby poddawany jest intensywnemu procesowi szkolenia aby poprzez osiąganie poszczególnych stopni wtajemniczenia mógł awansować.

Badanie psychologiczne

Ma na celu określenie predyspozycji intelektualnych oraz cech osobowościowych kandydata, trwa około sześciu godzin. Polega na rozwiązywaniu zadań przedstawionych na drukach kwestionariuszowych oraz badaniu komputerowym. Na zakończenie, po analizie testów odbywa się rozmowa z psychologiem.

Egzamin sprawności fizycznej.
  nabór - Biuro Ochrony Rządu
Służba przygotowawacza

I. Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca:

- wyłącznie obywatelstwo polskie;
- nieposzlakowaną opinię;
- co najmniej średnie wykształcenie;
- zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
oraz niekarna za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych i gotowa do podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

Osoba zainteresowana przyjęciem do służby, spełniająca wyżej wymienione warunki,

Składa:

drogą pocztową na adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, lub e-mailem: poczta@bor.pl ,
a także osobiście w Kancelarii BOR pisemne podanie o przyjęcie do służby przygotowawczej według określonego wzoru ( wzór podania ).

Do podania dołącza się CV (w CV podać także wzrost i wagę ciała oraz stosunek do służby wojskowej)
i fotografię.

II. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem komórki kadrowej (na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi oryginały dokumentów potwierdzających dane, które zawarł w CV).
2. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kandydat otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz osobowy.
3. Skierowanie na badanie psychologiczne i na egzamin sprawności fizycznej.
4. Sprawdzanie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
5. Skierowanie do właściwej komisji lekarskiej. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w BOR orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
6. Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach ustawy
o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa związanego
z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" (wzór ankiety znajduje się
w załączniku do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz. 95 z pózn. zm.) Niezadowalające wyniki testów psychologicznych, nie zaliczenie egzaminu sprawności fizycznej lub negatywne orzeczenia wynikające z punktu 5 i 6 powodują odstąpienie od dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

O zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zawiadamiany pisemnie, bez uzasadnienia.

III. Cechy preferencyjne:

1. Praktyczne umiejętności zawodowe.
2. Wyższe specjalistyczne wykształcenie.
3. Ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie.
4. Uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie, zwłaszcza:
- sportów walki, wodnych i samochodowych;
- strzelectwa.
5. Znajomość języków obcych.
6. Posiadanie prawa jazdy kategorii co najmniej C (dla przyszłych kierowców).
7. Wzrost co najmniej 175 cm.
8. Wiek do 28 lat.

Szukamy najlepszych

Poza wymienionymi wymaganiami oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności, otwartości na zmiany i zachowania neutralności politycznej.
Przyjęcia do BOR są realizowane w miarę potrzeb, mają ograniczony zakres i dotyczą kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach.
BOR zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na oferty nie spełniające wymogów określonych w informatorze.
Bezpośrednio po przyjęciu do służby funkcjonariusz kierowany jest na miesięczne przeszkolenie przygotowujące do pracy na podstawowym stanowisku. W trakcie służby poddawany jest intensywnemu procesowi szkolenia aby poprzez osiąganie poszczególnych stopni wtajemniczenia mógł awansować.
  Oferta pracy - Gliwice
Urząd Miejski zatrudni kandydata na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
projektowanie i wdrażanie zmian w zakresie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
realizacja obowiązków służby bhp wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującej w Urzędzie;
koordynacja szkoleń pracowników Urzędu z zakresu bhp, w tym prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników.

Wymagania konieczne:
wykształcenie:
kandydaci posiadający zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP - wykształcenie wyższe kierunek i specjalność dowolne;
pozostali kandydaci - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku i specjalności dowolnej i jednocześnie studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
staż pracy:
kandydaci posiadający zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej 3 letni staż pracy w służbie BHP;
pozostali kandydaci - co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;
doświadczenie w realizacji zadań służby bhp;
znajomość przepisów prawa z zakresu bhp;
znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

Wymagania pożądane:
znajomość normy PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania;
uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania (np. z zakresu jakości, bhp).

Cechy charakteru:
komunikatywność, kreatywność, predyspozycje do pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
życiorys zawodowy;
kwestionariusz osobowy;
dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
oświadczenie z klauzulą:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 2 lipca 2007 r. do godz. 16:00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac, pokój 338. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 231-96-00 (od 18 czerwca pod numerem telefonu 032 238-54-38).

Inne informacje:
wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) w dziale ogłoszenia i komunikaty/praca w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/dokumenty do pobrania,
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD-43/U-40/OR-7/07

Jeśli, Drodzy Forumowicze, macie jakieś pytania, odpowiem na nie w takim zakresie, jakim tylko będę mogła

dariam
  Centralne Biuro Antykorupcyjne
OxO d'OVIS; dziękuje za odnośniki .

to w takich, podobnych miejscach jak to, znaleźć można chyba najwłaściwszych kandydatów do służby w CBA, więc podpuszczam :

http://orka.sejm.gov.pl/D...stionariusz.doc

CV mozna jednak przesyłać na e-mail: cba@kprm.gov.pl

Na razie projekt mówi

Rozdział 5
Służba funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 47. Służbę w CBA może pełnić osoba:
1) posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
2) korzystająca z pełni praw publicznych;
3) która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

5) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Art. 48. Do oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby i funkcjonariuszy CBA stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. )).

Art. 49. 1. Przyjęcie kandydata do służby w CBA następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się:
1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA.
2. W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBA na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania poligraficznego.
3. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do funkcjonariuszy lub byłych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej można ograniczyć do przeprowadzenia czynności określonych w ust.1 pkt 1 i 2.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza osobowego oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w CBA, uwzględniając czynności niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w CBA.

- Szukamy kandydatów spośród młodych, ale wybijających się funkcjonariuszy policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inspektorów kontroli skarbowej – wylicza jeden z kandydatów na szefów CBA. Nowa formacja, której zadaniem będzie tropienie najpoważniejszych afer korupcyjnych, ma liczyć 500 pracowników. Rekrutacja już trwa, choć formalnie ruszy dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy o CBA.

- Wymogiem pracy u nas powinno być badanie wykrywaczem kłamstw. Akta kandydatów oraz opinie z ich wcześniejszych miejsc pracy to nie wszystko. Wariografu nie da się oszukać – mówi nasz rozmówca.
Okazuje się jednak, że CBA może mieć kłopoty ze zgromadzeniem ludzi: rok temu podobne badania przechodzili policjanci delegowani do Centralnego Biura Śledczego. Taki wymóg stawiał ówczesny komendant główny Leszek Szreder. Jednak, jak ustalili reporterzy „Dziennika”, jedynie przez dwa miesiące kandydaci poddawani byli badaniom. Dlaczego tak krótko?
- Bo tylko jeden na dziesięciu pomyślnie przechodził – przyznaje z rozbrajającą szczerością oficer KGP.
Natomiast cywile wpadli na pytaniach o zażywanie narkotyków.
- Okazało się, że wielu absolwentów prawa, którzy chcieli zostać policjantami, zażywało narkotyki. To zbyt poważne przewinienie, aby przyjąć ich do pracy – mówi jeden z naszych rozmówców.
czy wg. circ, to jest ten porządny, uświadomiony naród polski ?
  Konkurs na stanowisko dyrektora
Na podstawie art. 36a, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami ) Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 3, przy ulicy Armii Krajowej 10 a, w Zgorzelcu.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
I. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1.ukończyła studia wyższe magisterskie, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej ;
2.ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3.posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4.w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5.posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6.nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 ze zmianami.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
8.nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami ).

II. Do konkursu może przystąpić również osoba, która:

1.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i spełnia wymagania określone w § 1 pkt .2-8;

2.jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zmianami.), spełniającym określone wyżej wymogi , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Do udziału w konkursie może przystąpić również osoba nie będąca czynnym nauczycielem w chwili ogłaszania konkursu, o ile:

- ukończyła studia wyższe magisterskie,
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
- posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole podstawowej ,
- spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w pkt 1, pkt 2 i 5-8.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Kwestionariusz osobowy.
2.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
3. Opis i udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej.
4.Odpisy lub kserokopie dokumentów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
5.Odpis lub kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, (z wyjątkiem nauczycieli akademickich).
6.Dokument stwierdzający ocenę pracy (w przypadku osób pracujących na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji państwowej i samorządowej - opinię o pracy wydaną przez ostatniego pracodawcę).
7.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8.Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 ze zmianami ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
9.Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
10. związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami ).
11.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci proszeni są o składanie swoich ofert konkursowych w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 3, przy ulicy Armii Krajowej 10 a,, w Zgorzelcu,
Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i telefon

na adres:
Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

w terminie do 15 stycznia 2008 r.
Pierwszym etapem postępowania konkursowego będzie analiza formalna dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub też o wykluczeniu z dalszego postępowania, wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Informacji dodatkowych na temat konkursu może udzielić Barbara Majecka, Naczelnik Wydziału Edukacji
- II piętro, pokój 38, Urząd Miasta w Zgorzelcu, tel. ( 075) 77 524 96 .

Uwaga:
Ustawa z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162) w art. 7 nakłada na kandydata na dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w ww. ustawie należy dołączyć do dokumentów konkursowych w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oświadczenie lustracyjne”.
  Praca w urzędzie
Burmistrz Miasta - Kierownik Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. inwestycji.

1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, nie był(a) skazany(a) prawomocnie za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia, wykształcenie: wykształcenie wyższe magister inżynier, profil wykształcenia: budownictwo, urbanistyka, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uprawniających do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz do kontroli i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, staż pracy minimum 3 lata
2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera dla programów Microsoft Office, Internet Explorer
3. Cechy psychospołeczne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, komunikatywność, życzliwość i uprzejmość w kontaktach z ludźmi
4. Cechy niepożądane: wykonywanie zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Podstawowe zadania przedmiotowe:
1/ przygotowywanie i prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i aktualizacją strategicznych programów rozwojowych i inwestycyjnych dla miasta Tomaszów Lub.
2/ analizowanie istniejących planów zagospodarowania terenu pod kątem ich aktualizacji
3/ przygotowywanie, zlecanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmian do studium uwarunkowań.
4/ organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie przebiegu czynności formalno-prawnych planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
5/ współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań o charakterze rozwojowym i promocyjnym dla miasta.
6/ poszukiwanie i analizowanie źródeł pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
7/ przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy krajowych.
8/ przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy zagranicznych.
9/ nadzorowanie i koordynowanie prac dofinansowywanych z funduszy krajowych i zagranicznych
10/ sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw.
11/ promowanie miejskich zadań inwestycyjnych.
12/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień dla zadań remontowych o wartości do 14 000 EURO realizowanych przez Urząd Miasta Tomaszów Lub.
13/ dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych miasta Tomaszów Lubelski wynikających z art. 62 ustawy Prawo budowlane w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Wymagane dokumenty:

1/ życiorys - curriculum vitae
2/ list motywacyjny
3/ kserokopie świadectw pracy
4/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
5/ kserokopia stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych
6/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
7/ kserokopia książeczki wojskowej
8/ kserokopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego
9/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożony w oryginale (według wzoru określonego załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U. Nr 125, poz. 869)
10/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o tym, że nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1/ osobiście w Urzędzie Miasta ul. Lwowska 57, 22- 600 Tomaszów Lubelski pokój nr 23
2/ lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

W obydwu przypadkach dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach zaadresowanych następująco:

Urząd Miasta
ul. Lwowska 57
22 - 600 Tomaszów Lubelski
"Dotyczy naboru na urzędnicze stanowisko ds. inwestycji"

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2007 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.tomaszow-lubelski.bip.mbnet.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.
O zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (listy motywacyjne, życiorys - CV) powinny być opatrzone klauzulą:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 wzór adresu angielskiego listu
Wzór dowodu wpłaty ZUS
wzór druku Lista płac
wzór druku pit-38
Wzór druku wpłaty gotówkowej
wzór dyplomu ukończenia szkolenia
wzór eleganckiego wiązania krawata
Wzór ewidencji sprzedaży VAT
wzór faktury VAT marża
wzór faktury VAT MP
wzór faktury wewnętrznej WNT
wzór formularza PIT 36
wzór karty ewidencji pojazdów
wzór karty gwarancyjnej komputer
wzór kupna sprzedaży samochodu
  • zdjecie halnego
  • norde kredyt hipoteczny
  • lista nazwisk
  • wloskie torby damskie
  • algirdas brazauskas